De beskrevne projekter er ikke nødvendigvis gennemført i Grønbjerg – 2000 regi, men er projekter der er gennemført i Grønbjerg – 2000´ levetid, og som, for de fleste projekters vedkommende, er med i planen ”Helhedsorienteret byplanlægning for Grønbjerg”.

Hvor andet ikke er anført er fotos og illustrationer udført af: Mogens Ballegaard

Kloakseparering i Algade 2018 – 2019

I 2018 og begyndelsen af 2019 blev Algade endevendt. Ikke øst-vest, men fra asfalten og en to – tre meter i dybden.

Årsagen: Der skulle ske en kloakseparering så regn- og overfladevand løb til vandbassiner og kloakvand til rensningsanlægget ved Pøl bæk.

I arbejdsperioden var Algade spærret i større eller mindre omfang og bilerne blev ledt uden om byen ad Sønderkjærsvej og Sandbækvej.

Asfalten og dermed trafikchikanerne blev fjernet og i forbindelse med en ny asfaltering skulle trafikchikanerne genoprettes. I den forbindelse kontaktede Grønbjerg-2000 Ringkøbing-Skjernkommunes vejafdeling med hensyn til trafikopgaverne i Algade. Vi blev inviteret til et møde i Vejafdelingen når det endelige asfaltlag skulle etableres.

Grønbjerg-2000 nedsatte et udvalg, der via et idemøde, hvor alle med interesse i Algades trafik var inviteret, der skulle samle og vurdere samt udvælge hvilke foranstaltninger der kunne sikre en lempelig trafik gennem byen med tilbørlig hensyntagen til børn, cyklister, parkerede biler osv.

Gruppens sammensætning var:

Grethe Lorentzen, Bolette Bodin, Nicolai Vestergaard, Henrik Thomsen og Inger Kirkegaard.

Projekt Grønbjerg Bypark – 2016 – 2017

I marts måned 2016 blev der indledt et samarbejde mellem Grønbjerg-2000 og Grønbjerg Friskole med henblik på at skabe en Bypark på et areal umiddelbart over for Grønbjerg Friskole. Tanken var at skabe en park for alle byens borgere, et oplevelsessted for børnehaven og vuggestuen, et undervisningsrum for skolens elever samt et historisk mindesmærke for Langmosestenen.

Området er på 1,69 ha.

Grunden består af en stor have med høje træer og brakjord. Hele arealet er afgrænset af en bæk, natursti og hegn.

Det er ideen at skabe en skov/park fuld af udfordringer og oplevelser. Skoven skal plantes med så mange forskellige træer og buske som muligt. Stisystemet skal anlægges som stenmelssti, for bl.a. kørestolsbrugere, barnevogne og motionister.

En BMX-bane skal være for de ”unge”. Sandstranden og soppe muligheder, skal være for de yngste. De høje eksisterende træer, skal bruges til klatring og gynger.

Grønbjerg Friskole, NaturMusen og Vuggestuen har naturoplevelser og udeskoleundervisning som en vigtig del at Friskolens kendetegn.

Grønbjerghjemmet vil indgå som en betydelig del af brugerne og vil blive inddraget i indretningen af området. Grønbjerg-2000 og dermed foreningslivet i Grønbjerg er blevet spurgt og de bidrager til indretningen.

Finansieringen vil ske gennem fonde, sponsorater og frivilligt arbejde.

Projektet er støtte af bl.a. :

2013 – på et nylig afholdt repræsentantskabsmøde i Grønbjerg-2000 blev det meddelt, at Grønbjerg har fået tildelt en hjertestarter. Hermed er et af de ønsker, som Grønbjerg By- og Erhvervsudviklings havde til benyttelse af de overskydende midler, indfriet.

 

Hjertestarteren er sponsoreret af Vestjyllands Forsikring, og ledelsen på Grønbjerghjemmet har godkendt, at hjertestarteren kan placeres ved Grønbjerghjemmet.

 

Med til hjertestarteren følger også et kursus til betjening af hjertestarteren.

Grønbjerg-2000 vil i den anledning gerne have at vide, hvem der her i Grønbjerg, evt. via sit arbejde, er blevet instrueret i at benytte en hjertestarter.

 

På den måde kan vi fordele kurset i betjening af hjertestarteren til personer, der ikke har et sådant kursus, og derved får vi flere i byen, der kan betjene hjertestarteren.

2012

 

”Skulle vi ikke tage at male byen rød”

 

Sådan lød overskriften i Runestenen den 16. maj 2012 

 

Der har i mange år været forskellige planer og forslag til, hvordan vi kan gøre Algade i Grønbjerg tillokkende for gennemgangsbilister og for byens befolkning i det hele taget.

Det er mange gange således, at det første indtryk man får, om det så er mennesker eller byer, huse eller andre herligheder, er det det man får, første gang men ser det.

 

Byen skal være indbydende

 

For at trække flere indbyggere til Grønbjerg er det vigtig at man får et godt førstegangsindtryk. Indkørslerne til byen har Sogneforeningen draget omsorg for med blomster, velkomstskilte mv. Der er relativt pæne lysmaster, men selve hovedgaden kunne måske trænge til en ansigtsløftning. Der har været forslag fremme om træer i hovedgaden, flere blomsterkummer ved husene, små forhaver hvor det nu er muligt osv. osv.

Ideen er at man kan male alle de pudsede huse, der er ned gennem Algade.

På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe under Grønbjerg-2000 der hed Algadeudvalget.

Udvalget holdt nogle møder, men formanden måtte af “arbejdsmæssige grunde” trække sig.

Møderækken blev genoptaget i 2013 under en anden formand.

2010

Den første Fælles Generalforsamling løber af stablen

 

Med det formål at få flere med til foreningernes generalforsamlinger samt at undgå at medlemmerne skal møde op til flere generalforsamlinger i løbet af foråret besluttes det at oprette en fælles generalforsamling for følgende foreninger:

 

Grønbjerg-2000 – Margrethes Døtre – Sogneforeningen – Grønbjerg Friskoles støtteforening og Grønbjerg Aktiv (der består af Fodbold – Gymnastik – Badminton og Ungdomsklub). Derudover medvirker menighedsrådet med årsberetning. 

 

Den Fælles Generalforsamling løber af stablen i løbet af maj måned.

Til alle generalforsamlingerne har der været kulturelle og kulinariske indslag.

Billedet her er fra 2010 hvor der var opera på programmet.

I 2017 er det ottende gang der er Fælles Generalforsamling

2009 nedsættes et udvalg, der skal se på mulighederne for etablering af Ungdomsklub og andre lignende lokaler, der kan benyttes af Grønbjerg Friskole og dermed, i de frie timer, af foreningslivet i Grønbjerg.

 

Deltagere i udvalget er fra venstre: Connie Schmidt (GGUF) Ole Berthelsen, Mogens Ballegaard (Grønbjerg Friskole) Heidi Kjær (Sogneforeningen), Eva Sørensen og Susanne Juelsgaard (Ungdomsklubben) og Klaus Tang (GGUF).

I november måned 2008 blev Grønbjerg udnævnt til Årets Landsby 2008 i Ringkøbing-Skjern Kommune i en konkurrence udskrevet af Nordea afdelingerne i Videbæk, Skjern-Tarm og Ringkøbing og Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

 

Et af spørgsmålene ved overrækkelsen gik på, hvad pengene skulle bruges til.

 

Grønbjerg-2000’ bestyrelse gik i tænkeboks, og efter nogle overvejelser er det besluttet at give en Læsø serie på tre akvareller i særtryk af den danske kunstner Per Kirkeby til Grønbjerg Friskole. Billederne bliver ophængt så alle der kommer på Friskolen kan glæde sig over billederne samtidig med at de bliver forsynet med et skilt om at Grønbjerg blev Årets Landsby i 2008.

 

Ud over de tre akvareller i særtryk af Per Kirkeby, der ”kun” bliver til glæde for dem der kommer på Friskolen, blev det besluttet at Grønbjerg skal have ny juleudsmykning i Algade, der så til gengæld er til glæde og opmuntring for alle der færdes gennem Grønbjerg.

 

Grønbjerg Sogneforening der står for juleudsmykningen i Grønbjerg får opgaven med at finde en passende juleudsmykning, der så vil være klar til opsætning til julen 2009.

I forbindelse med årets lygtefest, som blev arrangeret af NaturMusen, blev det afsløret at Grønbjerg blev årets landsby i 2008, i konkurrencen udskrevet af Nordea i Ringkøbing-Skjern kommune og Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Prisen er på 50.000 kroner som vil blive anvendt til gavn for hele sognet. Her er det Solvejg Lauridsen fra Nordea i Skjern der overrækker en sæk penge til Mogens Ballegaard fra Grønbjerg-2000.

2008

Et af Grønbjerg-2000 formål er “opretholdelse af eller skabe grundlaget for en skole. 

 

I den anledning ser Grønbjerg-2000 med stor sympati og tilfredshed, at en initiativgruppe arbejder for at oprette en friskole i Grønbjerg idet kommunen har valgt at lukke den kommunale skole i Grønbjerg ved udgangen af skoleåret 2008.

 

Grønbjerg Friskole som er en Grundtvig-Koldsk friskole begyndte undervisningen med Peter Lindegaard som leder den 12. august 2008.

 

Ved åbningen havde Grønbjerg Friskoles Støttekreds købt ensfarvede blå T-shirts til alle børn, lærer og bestyrelser.

 

2017: Grønbjerg Friskole har vuggestue, børnehave, SFO og klasserne fra bhkl. – 9 kl. med.

Arkæologer graver igen i Grønbjerg i 2007

Efter henvendelse fra Ringkøbing-Skjern museum skaffede Grønbjerg-2000 overnatningsmuligheder for arkæologistuderende der sammen med deres leder fortsatte det arbejde, hvor de gamle udgravninger slap. Det var Nationalmuseet, der med nu afdøde Leif Chr. Nielsen som leder i 1970’erne og 80’erne udgravede sporene af vikingetidens Grønbjerg, der lå på markerne ned mod Pøl Bæk. Dengang fandt arkæologerne tydelige spor efter imponerende haller, stalde og mange andre bygninger, der for omkring 1.000 år siden stod her. Nede ved Pøl bæk blev sporene efter Danmarks hidtil ældste vandmølle undersøgt, en vandmølle, der også stammer fra vikingetiden.

I samme område fandt arkæologerne desuden en bro og vejspor mod syd og nord. Vejforløbet var en del af den gamle vejføring op gennem Vestjylland.

Men alt kunne ikke udgraves dengang.

Dels havde renseanlægget i Grønbjerg taget en bid af de gamle vikinggårde, og der stod også en minkfarm på området.

Nu er minkburene imidlertid væk, og derfor har en del af deres plads, takket været en imødekommende lodsejer, kunnet undersøges nærmere. Arkæologerne forventede på dette område at finde fortsættelsen af et kraftigt hegn mellem to af gårdene i vikingetidens Omgård, samt sporene af flere af de bygninger, der har hørt til disse to gårde. Og begge dele lykkedes.

Arkæologer kan grave videre med projektet Omgård. 2007 og 2008 og fortsatte også i 2009.

2006 

Som en del af et pengeyngelprojekt til fordel for Ungdomsklubbens lokalebehov afholdt Lone Astrup i august måned 2006 cykelsponsorløb.

Der blev indkørt 62.400 kr.

Ved fællesspisningen i januar 2007 blev hele pengeyngelprojektet opgjort og der var i alt indsamlet kr. 133.000,- kr. – disse rare kroner er i mellemtiden øget til ca. kr.  170.000 efter indbetaling af rabatordning i forbindelse med nedlægning af fibernettet i Grønbjerg.

2006

Taget initiativ til at indføre fibernet i Grønbjerg i 2006

Der blev i 2006 indledt møder med MidtVest Bredbånd om at få fibernet til Grønbjerg. Niels Jørgen Sønderby og Tommy Kjeldgaard var lokale ambassadører og fik udvirket at gravearbejdet kom i gang i efteråret 2007 og alle var koblet op inden udgangen af februar 2008.

Ambassadørerne fik omkring 45.000 kr. samlet ind til Ungdomsklubbens lokalebehov.

2017: Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at tilbyde alle husstande i Kommunen højhastighedsnet

Højhastighedsnet har vi så haft i Grønbjerg i 10 år med en op og ned-hastighed på op til 1000 Mbps

 I 2002 har vi modtaget 250.000 kr. til følgende projekter:

Børnenes trivsel i en skovbørnehave, helhed i hverdagen for børn og unge med samarbejde/lægning af børnehus og skolebestyrelse, nytænkning ved oprettelse af ungdomsklub, herunder medvirken til integration af sognets bosniske beboere, nye byggegrunde til opretholdelse af tilflytning af unge familie, oprettelse af nye arbejdspladser, indførelse af gamle traditioner i forbindelse med oprettelse af et Kimelaug ved Nr. Omme Kirke, samt sammenkæde byen i et e-mailnetværk i forbindelse med oprettelse af sognets hjemmeside der bl.a. skal formidle sognets projekterfaringer.

2000 – 2001

Grill-hus på “det grønne område” etableret og bygget i 2000 – 2001

2001

Ringkjøbing Amt har oprettet ”Udslusningsinstitutionen” Lyngdal i Grønbjerg, for 10 tidligere misbrugere. Der var indvielse af institutionen d. 22. marts 2001.

Institutionen overgår fra amtet til den nye storkommune Ringkøbing-Skjern i 2007, men lukker i 2008 i amts/kommuneregi.

I 2008 blev institutionen overtaget af den nye Region Midtjylland hvorefter der blev etableret en institution for unge kriminelle der er på vej tilbage ud i det civile liv. Efter nogle år blev den institution nedlagt.

I 2017 blev Lyngdal i en periode udlejet til Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at huse flygtninge. Tilflytningen af flygtninge var dog ikke så markant, så lejemålet blev ophævet.

2000 

Deltager i Greencity energispareprojekt med Videbæk- Silkeborg- og Ikast Kommuner og med landsbyerne Pårup og Laven Tilskud på 160.000 i 2000.

 

Her et billede fra et af vore “energimøder”, hvor der bl.a. blev drøftet elsparepærer, energiforbrug ved mikroovn og fjernvarmeforsyning.

2000

“Dammen” vest for Grønbjerg er købt af en privat. Området renoveret i 2000

2000

Opførelse af en ny butik til Grønbjerg Brugsforening i 2000.

Samarbejde mellem Brugsen i Grønbjerg og Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling ApS.
1. spadestik blev taget d. 20. august 2000. Indvielse fandt sted mandag d. 4. december 2000. 

1998

Virksomheden Pipecon as er etableret og har hjemsted i Grønbjerg i 1998 med 3 ansatte.

Holdt reception i nye lokaler d. 5. februar 1999.

Pipecon a/s har i 2002 – 6 ansatte.

Flyttede i 2003 til Ribovej i Ringkøbing på grund af pladsmangel og udvidelsesmuligheder

1999

Private har etableret en primitiv teltplads (for ikke motoriserede) 1999

Legepladsen på det Grønne område udbygget i 1999

1998 – 1999

En stor del af aktivitetscenteret Grønbjerg Multisal blev gennemført i 1998 – Indvielse fandt sted lørdag d. 30. januar 1999.

 

Her er det Videbæk kommunes tidligere borgmester Torben Nørregaard der indvier Multisalen. Til venstre er det Mogens Ballegaard.

 
Foto Finn Krogh Jørgensen

1998 modtog Grønbjerg – 2000, kr. 10.000 fra Herning Folkeblads Fond til anvendelse til Kunst i Grønbjerg.
Modtaget pga. stort arbejde for lokalsamfundet.
Her sammen med to andre prismodtagere. Det er Herning Folkeblads Fonds Formand helt til venstre. Herefter Mogens Ballegaard, Grønbjerg.

Foto: Herning Folkeblad

Der er opført fire ældreboliger i Grønbjerg i 1998

1997

I samarbejde med Videbæk Kommune modtog Grønbjerg-2000 ca. 2 mio. kr. fra By- og Boligministeriets pulje til Helhedsorienteret byfornyelse i landdistrikterne.
Projektet indebærer opførelsen af Multisalen i Grønbjerg.
Desværre kunne vi “kun” skaffe midler til selve multisalen, selvom både indgangsparti og klublokaler samt køkken og omklædnings-faciliteter også stod på programmet.
Projektet er opbygget således at der kan bygges til etapevis, når vi får midler til det.

 

(Multisalen er i 2017 Grønbjerg Friskoles ejendom, men benyttes flittigt af Grønbjergs befolkning til mange former for aktiviteter.)

 

Videbæk Kommune skød kr. 600.000,- i projektet i løbet af byggeperioden 1997- 1998. 

Nyt gadebelysning udført i 1997.
De to viste står ved Algade 31 og ved “Halfdans plads”

1997

Trafiksanering af Algade. Fire hæveflader og en række træer udført i 1997.

1997

Der er afsat byggegrunde og industriområde i kommuneplanen i 1997

Der er bygget tre ungdomsboliger/værelser i 1996 i det gamle missionshus – Projektet mislykkedes og bygningen solgt i 2000. (I 2017 fungerer huset som klinik for Læge Thomsen i Grønbjerg).

Der er etableret en Ungdomsklub i 1995
Her et billede fra åbningen. (i 2017 er ungdomsklubben i Grønbjerg Aktiv regi)

Oprettet Servicebutik i Grønbjerg der var aktiv fra medio 1995 til 2000.

1995:

Inviteret fire bosniske familier til Grønbjerg, hvor de blev bosat. 
Der blev skaffet boliger, køkkenhaver, arbejde, undervisning i Dansk og kontaktfamilier til de fire familier.

De fire familier svarede igen ved at invitere til et formidabelt “åbent hus” på skolen med mange bosniske lækreriteter.

Foto: Finn Krogh Jørgensen

1995:

Årets Landsby 1995. 

Præmie 25.000,-  Konkurrence afholdt i TV- MidtVest regi.

1996:

Udarbejdet helhedsorienteret byplanlægning for Grønbjerg

Se hele planen her

1995:

Lokal indsamling til Multisalsprojekt  kr,  500.000  – Se folderens indhold med et klik på billedet.

1994:
Udarbejdet plan for Grønbjerg. Se planen her

1995 og 1996:

Modtaget i alt kr. 500.000 fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.